Mijn diensten

Vanaf 2000 adviseer en bemiddel ik in een scala aan financiële producten , o.a. hypotheekadvies, consumptieve kredieten en verzekeringen. Maar ook adviseer ik u bij veranderende situaties in uw leven zoals gezinsuitbreiding, huwelijk, ontslag of echtscheiding.

Wat verwacht ik van u?

Ik verwacht van u de juiste informatie te krijgen. Ik waarder een open en transparante samenwerking. Tevens dient u mij, ook na de adviesfase, op de hoogte te stellen van voor mij relevante wijzigingen van materiële of persoonlijke aard. Ik verwacht van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u mij dan. Ik zal dan een eventueel gewenste aanpassing verzorgen.

De Premie

Het innen van de premie vindt altijd middels automatische incasso door de Bank of Verzekeraar bij de opdrachtgever plaats.

Mijn relatie met banken of verzekeraars

Adviespartner Marcel Rijn is een zelfstandig bedrijf, dat wil zeggen dat ik geen contractuele verplichtingen met banken of verzekeraars heb en ik kan dus de producten van meerdere aanbieders voor u vergelijken en aanbieden.

Hoe word ik beloond?

Er is sprake van beloning op basis van declaratie. Dat kan zijn op basis van een eenheidsprijs of op basis van het uurtarief. Voor de schadeverzekeringen bestaat nog de mogelijkheid de betaling te laten plaats vinden door de verzekeraar middels een doorlopende provisie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een service-abonnement, waarbij een maandelijks bedrag in rekening zal worden gebracht.
(voor verdere informatie zie het menu)

Kwaliteitswaarborgen

Ik heb een WFT-vergunning en sta daarom ingeschreven als intermediair bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) met de volgende gegevens:

AFM nummer: 12009269
Handelsnaam: Adviespartner Marcel Rijn
Plaats: Amersfoort
Land: Nederland
KVK nummer: 32106100

Op basis van onze deskundigheid mag ik adviseren en bemiddelen in de volgende financiële diensten:

• Hypothecair krediet
• Consumptief krediet
• Schadeverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Consumptief krediet
• Deelnemingssrechten in beleggingsinstellingen
• Betaalrekeningen
• Elektronisch geld
• Spaarrekeningen

Ik ben in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Deze verzekering geeft, binnen de grenzen van de door de maatschappij gestelde voorwaarden, polisdekking voor de aanspraken die verband houden met beroepsfouten. Voor u geeft dit extra zekerheid.

Beëindiging relatie

Uiteraard hoop ik met u een langdurige relatie aan te gaan. Mocht u onverhoopt beslissen te wisselen van intermediair en/of verzekeringsmaatschappij dan zal ik daar zoveel mogelijk aan meewerken.

Heeft u klachten?

Ik doe er alles aan om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Wanneer u toch niet helemaal tevreden bent over mijn dienstverlening, kunt u een klacht indienen. Ik zal deze klacht onderzoeken en u per e-mail bevestigen hoe ik met deze klacht omga. U kunt de klachten richten aan info@adviespartnermarcelrijn.nl o.v.v. klacht.

Als op deze manier geen overeenstemming bereikt kan worden, verwijzen ik u naar het klachteninstituut financiele dienstverlening, waarbij ik ben aangesloten onder nummer 300.005907

Contactgegevens KiFiD
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 0900-3552248
www.kifid.nl

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wft is op 1 januari 2007 inwerking getreden. Deze wet regelt het toezicht op de financiële sector in Nederland. In de dienstenwijzer vindt u de werkwijze van Adviespartner Marcel Rijn. Op grond van deze wet ben ik ook verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening het Dienstverleningsdocument (DVD) te verstrekken. Deze documenten kunt u hieronder downloaden:

Dienstverleningsdocument Hypotheek
Dienstverleningsdocument Verzekeren / Risico
Dienstverleningsdocument Vermogen

Algemene voorwaarden